Ketegasan Aspek Keselamatan Di Tapak Bina

Ketegasan Aspek Keselamatan Di Tapak Bina

Semua pihak sememangnya menantikan badan berwajib mengambil tanggungjawab dan memikul akauntabiliti memantau dan menguatkuasakan peraturan keselamatan dan amalan baik berhubung kesihatan dan keselamatan terutamanya di tapak-tapak pembinaan.

Kini banyak kawasan pembinaan sedang rancak berjalan melibatkan pembangunan infrastruktur awam dan swasta. Saban hari tragedi yang berlaku di tapak-tapak pembinaan akan menjadi berita utama di dada akhbar yang mendatangkan rasa gerun bagi orang awam.

Adalah disarankan supaya penekanan bukan sahaja diberikan kepada semua projek pembangunan supaya sentiasa mematuhi dan mengamalkan kod amalan baik berhubung kesihatan dan keselamatan di tapak pembinaan malah pemantauan perlu dilaksanakan serta dikuatkuasakan di semua tapak projek tersebut. Hal ini kerana ia membabitkan ke­selamatan pekerja dan orang awam yang boleh mengakibatkan kecederaan tubuh badan dan kehilangan nyawa.

Penguatkuasaan undang-undang sedia ada bagi mengekang tragedi daripada berlaku di tapak pembinaan perlu dijalankan dengan tegas supaya mereka yang terlibat akan lebih berakauntabiliti terhadap tanggungjawab mereka menjaga keselamatan pekerja dan orang awam.

Jabatan Kerja Raya sebagai agensi pelaksana yang utama di dalam negara bukan sekadar menjadi contoh malah menjadi model kepada agensi kerajaan dan swasta dalam pematuhan kepada undang-undang dan garis panduan keselamatan dan kesihat­an di tapak pembinaan.

Adalah diharapkan supaya ini menjadi permulaan ke arah penambahbaikan pe­nguatkuasaan dan pemantauan tanggungjawab keselamatan di tempat kerja bagi menzahirkan usaha sebenar membudayakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Semua industri di negara ini terutamanya sektor pembinaan perlu sentiasa sensitif terhadap keperluan keselamatan di tempat kerja dan berusaha untuk mencapai tahap kemalangan sifar.

Mereka yang terlibat di dalam industri pembinaan seharusnya menyedari kesan dan akibat mengabaikan garis panduan ke­selamatan dan mengambil jalan pintas, reka bentuk dan mutu kerja yang bermutu rendah dan kerja yang tidak diawasi atau diselia.

Sekiranya piawaian keselamatan dipa­tuhi dan prosedur serta peraturan ke­selamatan diikuti, pastinya kecelakaan, kehilangan nyawa atau kecederaan dapat dielakkan.

Laporan mengenai kren tumbang di tapak pembinaan yang menyebabkan kerosakan kepada rumah dan harta awam adalah perkara yang menjadi perhatian serius kepada orang ramai. Aktiviti pembinaan yang mengabaikan kesan kepada alam sekitar mendatangkan masalah seperti banjir dan tanah runtuh.

Oleh itu, adalah amat penting bagi semua yang terlibat di dalam industri pembinaan supaya sentiasa sensitif kepada masalah tersebut dan mengambil semua langkah yang perlu untuk mengelakkan kemalangan di tempat kerja. Beberapa tragedi yang berlaku kebelakangan ini memerlukan pihak berkuasa memberikan perhatian kepada tahap piawaian keselamatan di tempat kerja yang lebih tinggi.

Merujuk kepada industri pembinaan, pihak pemaju perlu memikul tanggungjawab untuk memilih kontraktor yang berkelayakan dan berhemah dari segi ke­selamatan. Semasa mengeluarkan tender, perlu ditekankan bahawa penerimaan tender yang terendah bukanlah dengan me­ngorbankan prinsip keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Masanya telah tiba bagi pihak kontraktor yang ingin mengambil bahagian di dalam sesuatu kontrak pembinaan menyediakan polisi keselamatan, pelan pengenalpastian hazard, penilaian risiko, program pengawalan risiko dan juga maklumat me­ngenai pengalaman dan latihan keselamat­an yang diberikan kepada pekerja mereka.

Walaupun kerajaan menggubal undang-undang dan menguatkuasakannya, melaksanakan sistem pengurusan keselamatan di tapak pembinaan adalah tanggungjawab kontraktor utama dan subkontraktor.

Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkesan bukan sahaja mengurangkan risiko kemalangan di tempat kerja bahkan memberikan pulangan yang baik kepada syarikat dan meningkatkan produktiviti.

Keselamatan pekerjaan tidak sepatutnya dilihat sebagai faktor yang melenyapkan keuntungan di dalam pengurusan industri, sebaliknya hendaklah dianggap sebagai pemangkin produktiviti terutamanya di dalam industri pembinaan.

Sumber - Utusan, 22 May 2014

  • Hits: 675
Official Portal - Portal Rasmi
Occupational Safety, Health and Environment Office,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor
Phone: +6 (07) 453 7228 / 7732
Fax: +6 (07) 453 7639
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Safety Starts Here"